Protokoll utskottssammanträde 2019/20:48

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:48

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:48

DATUM

2020-06-04

TID

10:30–11:40

NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Axén Olin (M), Pia Nilsson (S), Lars Püss (M),

Patrick Reslow (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C), Daniel Riazat (V), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Linus Sköld (S), Gudrun Brunegård (KD), Michael Rubbestad (SD), Maria Nilsson (L), Roza Güclü Hedin (S), Noria Manouchi (M)

Aylin Fazelian (S), Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Berglund (MP) samt tjänstemän från utbildningsutskottets kansli, att vara uppkopplade per telefon.

Vidare tilläts analysdirektören Annika Sundén och enhetschefen Emil Johansson, båda från Arbetsförmedlingen (punkterna 1–2) samt avdelningschefen Per-Arne Andersson och utredarna Åsa Bengtsson och Kristina Cunningham, samtliga från Sveriges Kommuner och Regioner, att vara uppkopplade per telefon (punkten 3).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Information från Arbetsförmedlingen om arbetsmarknad och kompetensbehov

Analysdirektören Annika Sundén och enhetschefen Emil Johansson, båda från Arbetsförmedlingen, var uppkopplade per telefon och informerade om arbetsmarknad och kompetensbehov.

Information från Sveriges Kommuner och Regioner om behov och utbud av utbildning

Avdelningschefen Per-Arne Andersson och utredarna Åsa Bengtsson och Kristina Cunningham, samtliga från Sveriges Kommuner och Regioner, var uppkopplade per telefon och informerade om behov och utbud av utbildning.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:46.

Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn (UbU22)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:162 och motioner.

Ärendet bordlades.

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 § riksdagsordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3, att utskottets sammanträde den 10 juni kl. 14.00 får hållas samtidigt som det är arbetsplenum i kammaren.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 10 juni 2020 kl. 14.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 16 juni 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:48

§ 1-6

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

U

Pia Nilsson (S)

U

Lars Püss (M)

U

Patrick Reslow (SD)

U

Caroline Helmersson Olsson (S)

U

Fredrik Christensson (C)

U

Daniel Riazat (V)

U

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

U

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

U

Gudrun Brunegård (KD)

U

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

U

Annika Hirvonen Falk (MP)

Maria Nilsson (L)

U

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

U

Noria Manouchi (M)

U

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

Aylin Fazelian (S)

U

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

U

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

U

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.