Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:4

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-10

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Skyddsobjekt och obemannade farkoster (FöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:127.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU2.

§ 2

Överlämnande av lagförslag

Utskottet överlämnade regeringens förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) i de delar det avser 4 § till konstitutionsutskottet och lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200) i de delar det avser 9 § till justitieutskottet.

(jfr. § 1).

Överlämnandet gäller under förutsättning att de mottagande utskotten tar emot förslagen i dessa delar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:3.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 399.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Höständringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 15 oktober 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:4

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

Heléne Björklund (S)

X

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

X

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande