Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Finansutskottets protokoll 2019/20:4Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:4

Datum

2019-10-08

Tid

kl. 10.30-10.59, ajournering, kl. 11.05-11.59, ajournering, kl. 12.00-12.42

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant

Ordförande hälsade ny suppleant i utskottet Andreas Lennkvist Manriquez (V) välkommen.

§ 2

MFF

Utskottet överlade med statssekreterarna Paula Carvalho Olovsson och Max Elger om MFF.

Underlag utgjordes av en översänd överläggningspromemoria och en presentation (dnr 265-2019/20).

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Ledamöterna från M, KD och V anmälde avvikande meningar.

§ 3

IMF och Världsbanken

Riksbankschef Stefan Ingves, statssekreterare Max Elger och statssekreterare Per Olsson Fridh informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

Underlag för informationen utgjordes av översänd agenda, presentation och en promemoria (dnr 268-2019/20).

§ 4

Aktuella EU-frågor: Brexit, EMU-fördjupning och Ekofin-relaterade klimat- och finansmarknadsfrågor

Statssekreterare Max Elger informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

Underlag för informationen bestod av en presentation (dnr 276-2019/20).

§ 5

Inriktning på reformstödsprogrammet inklusive budgetinstrument

Utskottet överlade med statssekreterare Max Elger om inriktningen på reformstödsprogrammet inklusive budgetinstrumenten.

Underlag för överläggningen bestod i en översänd överläggnings promemoria och en presentation (dnr 276-2019/20).

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:3.

§ 7

Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (FiU7)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2018/19:120 och motion 2018/19:119.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU7.

KD-ledamoten anmälde reservation.

§ 8

Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (FiU9)

Utskottet fortsatte beredningen av redogörelse 2018/19:RR5.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU9.

§ 9

Statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)

Utskottet fortsatte beredning av framställan 2018/19:RB4 och motion 2018/19:3101.

Ärendet bordlades.

§ 10

Statistik på upphandlingsområdet (FiU16)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2018/19:142.

Ärendet bordlades.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdag den 10 oktober kl. 10.30

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:4

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-11

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

X

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

-

-

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

X

Mats Persson (L)

-

-

-

-

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

O

O

O

Sofia Westergren (M)

O

O

O

X

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

X

X

X

X

Staffan Eklöf (SD)

O

X

X

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

O

O

O

O

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.