Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Justitieutskottets protokoll 2019/20:4

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-10

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:3.

§ 2

Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål (JuU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:139.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU3.

§ 3

Straffet för mord (JuU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:138 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (JuU5)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:147 och motioner.

Ärendet bordlades.

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2018/19:147 och motioner i de delar de berör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (Ju7)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:157 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning (JuU8)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:155 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Höständringsbudgeten för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2, utgiftsområde 4.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 9

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 10

Nästa sammanträde

Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 22 oktober 2019

Fredrik Lundh Sammeli


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:4

§ 1-10

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

-

Magdalena Schröder (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

-

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

X

Mikael Damsgaard (M)

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Bo Broman (SD)

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-01

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.