Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Kulturutskottets protokoll 2019/20:4

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

Torsdagen den 10 oktober 2019

TID

Kl. 9.30–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:3 av den 8 oktober 2019.

§ 2

Information om EU-frågor

Kulturrådet Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel informerade om aktuella EU-frågor (kultur, medier och idrott).

Utskottshandläggare Cecilia Kennergren, EU-nämndens kansli och den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD), närvarade under denna punkt.

§ 3

Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 (KrU2)

Fortsattes behandlingen av motioner om Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 (jfr prot. 2019/20:1.2, 2019/20:2.4 och 2019/20:3.3).

Ärendet bordlades.

§ 4

Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (KrU4)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:129 Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning samt följdmotion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag till utgiftsramar för 2020

Utskottet behandlade finansutskottets beslut att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 om förslag till utgiftsramar för 2020 samt preliminära utgiftsramar för 2021 och 2022 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt de förslag till utgiftsramar inom utgiftsområde 17 som har lämnats i motioner (jfr prot. FiU 2019/20:2.3).

Utskottet beslutade att yttra sig

Ärendet bordlades.

§ 6

Höständringsbudget för 2019

Utskottet behandlade finansutskottets beslut att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 om förslag till höständringsbudet för 2019 i de delar som berör utskottets ämnesområde (jfr. prot. FiU 2019/20:2.4).

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser
–dnr 206-2019/20

–dnr 211-2019/20

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 17 oktober 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:4

– – – §§

1

2

3–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

D

Per Lodenius (C)

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

D

Viktor Wärnick (M)

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

N

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

N

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

D

D

D

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

D

D

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande