Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:4

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-10

TID

08.00 – 10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag till förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2020

Utskottet överlade med landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, om

COM(2019) 380 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 142-2019/20).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. Regeringen anser således att fiske- och vattenbruksverksamheterna ska vara miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättnings-hänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. Regeringens målsättning är också att åtgärderna ska vara i linje med Livsmedelsstrategin och Agenda 2030.

När det gäller fiskemöjligheter anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning (MSY), att den gemensamma fiskeripolitikens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten och att den fleråriga Östersjöplanen för torsk, sill och skarpsill ska tillämpas för de bestånd som omfattas av planen. I syfte att underlätta landningsskyldigheten är regeringens utgångspunkt att kvotsammansättningen för de pelagiska bestånden så långt möjligt bör spegla fångstsammansättningen, och att fiskemöjligheterna för dessa bestånd bör fastställas med hänsyn till de MSY-intervall som framgår av ICES vetenskapliga råd.

När det gäller fritidsfiske anser regeringen generellt att reglering av fritidsfiske i första hand är varje medlemsstats ansvar och att EU-lagstiftning på detta område endast bör övervägas i specifika fall och om den kan tillföra mervärde. Givet beståndssituationen för vissa av Östersjöns bestånd och där fritidsfiskets har betydande bidrag till fiskeridödligheten anser regeringen att det för närvarande i specifika fall finns ett mervärde i att reglera fritidsfisket i vissa områden och för vissa arter i Östersjön inom ramen för denna förordning.

När det gäller kontroll och efterlevnad anser regeringen att regelefterlevnaden är ett viktigt element för att säkerställa ett hållbart fiske och att det ges lika villkor för fiskets aktörer genom att kontrollkraven uppfylls på ett likvärdigt sätt i medlemsstaterna. Regeringen anser således att det är angeläget att medlemsstaterna kommer till rätta med de fall av bristfällig regelefterlevnad som påträffas och stödjer att medlemsstaterna tillsammans med kommissionen och EU:s fiskerikontrollmyndighet (EFCA) fortsätter sitt arbete i syfte att uppnå hållbart fiske.

I linje med ovan angivna ståndpunkter kan regeringen preliminärt stödja den övergripande inriktningen i kommissionens förslag och regeringen kommer att verka för att regeringens övergripande målsättning återspeglas i den slutliga kompromissen.

Ordförande konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Jordbruks och fiskeråd den 14–15 oktober 2019

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:


Rådets
dagordningspunkt 7. Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, efter 2020 – lägesbeskrivning


Underlaget utgjordes av en den 7 oktober 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen bedömer att det återstår en hel del förhandlingsarbete kring den så kallade gröna arkitekturen och den nya genomförandemodellen för CAP.

På dessa områden krävs det ytterligare tekniska diskussioner innan politiska ställningstagande kan tas. Regeringen anser att det är viktigt att det ges tillräckligt med tid i de fortsatta förhandlingarna för att hantera utestående frågor. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med tid för genomförande av den nya politiken i respektive land.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Medarbetare till landsbygdsminister Jennie Nilsson lämnade under övriga punkter på dagordningen information inför jordbruks- och fiskeråd den 14–15 oktober 2019.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:3.

§ 4

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1, när det gäller utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 5

Höständringsbudget för 2019

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2 när det gäller utgiftsområdena 20 och 23.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förstudie angående lantbrukets sårbarhet

Uppföljning och utvärderingsgruppen presenterade den färdiga förstudien om lantbrukets sårbarhet.

Utskottet beslutade att inleda en fördjupad uppföljning.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Beslut om inhämtande av information

På Magnus Oscarssons (KD) respektive Elin Segerlinds (V) förslag beslutade utskottet att bjuda in:

  • dels Naturvårdverkets generaldirektör Björn Risinger,
  • dels representanter för Sveriges 3R-center, Jordbruksverket.

§ 10

Information från institutionen för akvatiska resurser vid SLU

Joakim Hjelm, institutionen för akvatiska resurser, SLU, lämnade information och svarade på frågor om fiskekvoter i Östersjön m.m.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 oktober 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:4

§ 1

§ 2–9

§ 10–11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

-

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

O

X

-

Marlene Burwick (S)

O

O

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

-

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

O

-

-

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

O

-

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

-

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

X

-

-

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:4

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 19 september – 7 oktober 2019

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 422

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET TOLFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING (EJFLU) BUDGETÅRET 2018

COM(2019) 427

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser i syfte att ändra bilaga I och II till avtalet

COM(2019) 428

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det åttonde mötet i det styrande organet för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk

COM(2019) 434

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om kommissionens befogenhet att anta delegerade akter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

COM(2019) 435

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om kommissionens befogenhet att anta delegerade akter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel, rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung, rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel, rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel och rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel

COM(2019) 436

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om kommissionens befogenhet att anta delegerade akter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 och enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1405/2006

COM(2019) 437

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om kommissionens befogenhet att anta delegerade akter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 oktober 2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008

COM(2019) 438

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna [Utvidgat klimatsamarbete EU – Island – Norge]

COM(2019) 446

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av de fiskemöjligheter som föreskrivs i protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om högst ett år

COM(2019) 447

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019

COM(2019) 448

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom.)

C(2019) 6741

KOMMISSIONENS BESLUT av den 23.9.2019 om ändring av beslut C(2016) 7857 av den 7 december 2016 om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige

C(2019) 6745

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.9.2019 om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

C(2019) 6875

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.9.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i augusti 2019http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=32389

C(2019) 6925

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.9.2019 om godkännande av ändringen av Sveriges landsbygdsprogram för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om ändring av genomförandebeslut C(2015) 3485 CCI 2014SE06RDNP001

C(2019) 7044

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.9.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 7046

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 1.10.2019 om fastställande av närmare bestämmelser för landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten för perioden 2020–2021

C(2019) 7048

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 1.10.2019 med fastställande av närmare bestämmelser för landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten för perioden 2020–2021

C(2019) 7078

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 1.10.2019 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2020–2021

C(2019) 7089

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 1.10.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 med närmare regler för genomförandet av realtidsstängningar för fisket efter nordhavsräka i Skagerrak

C(2019) 7227

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 4.10.2019 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av den förordningen

C(2019) 7246

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.10.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom.

Färdplaner

Färdplan fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten

Utvärdering av förordning om särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten

Färdplan förhandlings-mandat och utvärdering av protokoll till fiskeavtal

Meddelande om färdplan om förhandlingsmandat för nytt protokoll till partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna och om utvärdering av nuvarande protokoll

Fakta-PM

2019/20:FPM3

Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2020