Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:4

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-01

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:3.

§ 2

Information från Socialdepartementet

Tjänstemän från Socialdepartementet informerade om EU:s samordningsförordning 883/2004.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 3 oktober 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:4

§ 1–2

§ 3–4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

Arin Karapet (M)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

X

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

X

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande