Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Trafikutskottets protokoll 2019/20:4

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-22

TID

11:00-12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:3.

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:TU1y.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Återkoppling från delegationsresorna till Kalifornien respektive Tyskland, Schweiz och Frankrike

Utskottets ledamöter delade med sig av reflektioner kring de nyligen genomförda delegationsresorna.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 24 oktober kl 10.00

Vid protokollet

Justeras den 24 oktober

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:4

§ 1 -3

§ 4

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

Jessika Roswall (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Teres Lindberg (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

X

Johan Büser (S)

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

Åsa Coenraads (M)

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

Helena Antoni (M)

O

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

Jessica Thunander (V)

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)