Protokoll utskottssammanträde 2019/20:4

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:4

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:4

DATUM

2019-10-01

TID

11:00–12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Försvarsdepartementet

Information från försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare från Försvarsdepartementet om samarbetet Future Combat Air System (FCAS).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:3.

§ 3

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:
– Sara Heikkinen Breitholtz (S) och Lars Adaktusson (KD) representerar utskottet vid IMF:s/WB:s parlamentariska höstmöten m.m. i Washington den 15-18 oktober 2019.
– ta emot Petra Stienen, PACE:s rapportör för rapporten ”The gender dimension of foreign policy” i utskottet torsdagen den 10 oktober 2019, kl. 12.15-13.15.

Utskottet informerades om att:
– UD/RK inkommit med en promemoria om klagomål mot Sverige enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter 2018.
– program för utskottets resa till Lund och Malmö den 18-19 november är under utarbetande.
– ordförande tar emot Sibylle Sorg, chef för EU-enheten vid tyska utrikesdepartementet fredagen den 4 oktober 2019, kl. 8.00-9.00.
– Indiens härvarande ambassadör önskar bjuda utskottets ledamöter på High Tea på residenset den 6 november 2019, kl. 17.00-19.00.
– en ny tidsplan kommer att delas ut elektroniskt. Den innehåller datum och ungefärlig tid för utskottets ärendedebatter hösten 2019.
– utskottet planerar en offentlig utfrågning tisdagen den 10 december, kl. 11.00-12.45, om kvinnor, fred och säkerhet med bl.a. utrikesminister Ann Linde som talare.

§ 4

Inkomna handlingar

Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga.

§ 5

Beslut om utskottsresor

Utskottet beslutade att ställa sig bakom den övergripande inriktningen i den promemoria som presenterades.

§ 6

GUSP/GSFP-konferensen

Utskottet beslutade att lägga minnesanteckningarna från utskottets resa till GUSP/GSFP-konferensen i Helsingfors den 4-6 september 2019 till handlingarna.

§ 7

Reserapport

Utskottet beslutade att lägga reserapporten från utskottets delegationsresa till Oslo den 5-6 september 2019 till handlingarna.

§ 8

Övriga frågor

Muntlig återrapport från FNs politiska högnivåforum 2019 om hållbar utveckling (HLPF) i New York 9-18 juli av ledamoten Olle Thorell.

Muntlig återrapport från internationell konferens i Batumi, Georgien, 11-12 juli av ledamöterna Pyry Niemi och Kerstin Lundgren. Kerstin Lundgren deltog på resan i sin roll som tredje vice talman.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
8 oktober 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Malin Emmoth

Justeras den 8 oktober 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:4

§ 1

§ 2-8

§ 9

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Magnus Ek (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Pål Jonson (M)

X

X

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

Boriana Åberg (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Yasmine Posio (V)

O

O

O

Tobias Billström (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Sara Gille (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Cecilia Widegren (M)

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

O

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Alexandra Anstrell (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande