Protokoll utskottssammanträde 2019/20:50

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:50

DATUM

2020-05-26

TID

11.00–12.18

12.22–13.26

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande till ledamöter och suppleanter i utskottet att vara uppkopplade per videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per videolänk under dagens sammanträde vid paragraferna 1–7 i protokollet:

Ida Karkiainen (S), Marta Obminska (M), Matheus Enholm (SD), Per-Arne Håkansson (S), Linda Modig (C), Ida Drougge (M), Fredrik Lindahl (SD),

Laila Naraghi (S), Tina Acketoft (L), Mikael Strandman (SD), Camilla Hansén (MP), Erik Ottoson (M), Thomas Hammarberg (S), Erik Ezelius (S),

Annicka Engblom (M), Per Söderlund (SD) och Lars Jilmstad (M).

§ 2

Information

Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade via videolänk för utskottet från senaste mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen.

§ 3

Information

Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning med medarbetare från

Riksdagens ombudsmän (JO) informerade utskottet om JO:s verksamhet.

§ 4

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 5

Anmälan om kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Sanne Lennström (S) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 7

Information om planerade ärenden

Kansliet informerade om statusen och den fortsatta tidplanen för ärendena KU8, KU12, KU18, KU19 och KU23 samt ett ev. utskottsinitiativ om deltagande på distans vid sammanträden i utskott och EU-nämnd.


§ 8

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 9

Deltagande på distans vid sammanträden i utskott och EU-nämnd

Föredraganden anmälde de inkomna yttrandena över den remitterade promemorian (dnr 1821-2019/20).

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om deltagande på distans vid sammanträden i utskott och EU-nämnd.

Ärendet bordlades.

§ 10

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:49.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 juni 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justerat 2020-06-02

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-05-19)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:50

§ 1-7

§ 8-11

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

U

Marta Obminska (M)

U

Matheus Enholm (SD)

U

Per-Arne Håkansson (S)

U

Linda Modig (C)

U

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Ida Drougge (M)

U

Fredrik Lindahl (SD)

U

Laila Naraghi (S)

U

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

Tina Acketoft (L)

U

Mikael Strandman (SD)

U

Camilla Hansén (MP)

U

Erik Ottoson (M)

U

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

U

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

U

Annicka Engblom (M)

U

Per Söderlund (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

Lars Jilmstad (M)

U

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Göran Lindell (C)

Fredrik Stenberg (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver varit närvarande
U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.