Protokoll utskottssammanträde 2019/20:51

Finansutskottets protokoll 2019/20:51Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:51

Datum

2020-05-12

Tid

kl. 11.00-12.06

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av medarbetare från Finansdepartementet informerade utskottet om krisåtgärder och om makrofinansiellt stöd från EU till tio partnerländer i EU:s närhet (dnr. 1877-2019/20).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Förslag på ändringar i kapitaltäckningsregelverket med anledning av covid-19 COM(2020) 310

Utskottet överlade med Finanamarknadsminister Per Bolund, åtföljd av medarbetare från Finansdepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag COM(2020) 310, Regeringens överläggningspromemoria samt en presentation (dnr. 1880-2019/20).

Finansmarknadsministern redogjorde för regerings ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

”För att säkra den finansiella stabiliteten är det centralt att hantera de

ekonomiska konsekvenserna av covid-19 pandemin. Ett led i detta är att

bidra till att upprätthålla kreditgivningen till hushåll och livskraftiga företag.

Kapitaltäckningsregelverket syftar till att värna den finansiella sektorns

motståndskraft. Ändringar i regelverk bör göras med försiktighet, och

åtgärder för att skapa nödvändig flexibilitet i den nuvarande situationen bör

därför vara väl avvägda och begränsade i omfattning.

Mot bakgrund av den rådande situationen och förslagets omfattning kan

regeringen ställa sig bakom förslaget om vissa riktade åtgärder i kapitaltäckningsregelverket med anledning av covid-19 pandemin. Ändringar av permanent karaktär, utöver justeringar av tidsplan för tillämpning eller

infasning, eller av mer långtgående karaktär, bör anstå till den större

översynen av regelverket när slutförandet av Basel III ska genomföras, och

därmed omfattas av mer utförlig konsekvensanalys.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Anmälningar

Ev. utskottssammanträde under plenifri vecka 21.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:49 och 2019/20:50.

§ 5

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019 (FiU44)

Utskottet inledde beredningen av skrivelse 2019/20:153 och RiR 2019:38.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017–2019 (FiU24)

Utskottet inledde beredningen av Riksbankens redogörelse för penningpolitiken 2019.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Ev. tisdag 19 maj kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:51

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

U

Adnan Dibrani (S)

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

U

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

U

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Annika Strandhäll (S)

X

Marcus Selin (S)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen U= Uppkopplad på telefon

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.