Protokoll utskottssammanträde 2019/20:52

Finansutskottets protokoll 2019/20:52Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:52

Datum

2020-05-19

Tid

kl. 11.00-11.32

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Kanslichefen anmälde en PM som inkom den 18 maj från Tillväxtverket med information angående frågan om utdelning i samband med stöd vid korttidsarbete.

Med anledning av informationen fanns det inte längre behov av information från Finansdepartementet, varför punkt 1 på dagordningen utgick.

- Inbjudan till videokonferens anordnad av Sida och FN (dnr. 1898-2019/20).

§ 2

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:51.

§ 3

Rättelse i lagen om näringsförbud (FiU58)

Utskottet behandlade prop. 2019/20:138, lagförslag punkt 10, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU58

§ 4

Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informations-utbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset (FiU59)

Utskottet inledde behandlingen av prop. 2019/20:166 och motioner.

Utskottet beslutade att kalla representanter för Finansdepartementet och Skatteverket till ett sammanträde måndagen den 25 maj kl. 11.00 för ytterligare information.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag om ändringar i kapitaltäckningsregelverket med

anledning av covid-19

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 310.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Övrigt

Utskottet behandlade förslag till utskottsinitiativ om:

Järnvägsunderhåll (SD), Regionalflyg (SD), Trängselskatt (M) och om Utdelningsbegränsningen (V).

Förslagen bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Måndag 25 maj kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:52

§1-7

Ledamöter

N/ U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

U

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

U

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

U

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

U

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

U

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Niklas Wykman (M)

X

Håkan Svenneling (V)

U

Pyry Niemi (S)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Markus Selin (S)

X

Boriana Åberg (M)

U

Helena Vilhelmsson (C)

U

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.