Protokoll utskottssammanträde 2019/20:52

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:52

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:52

DATUM

2020-09-01

TID

11:00–12:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Pia Nilsson (S), Patrick Reslow (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C),

Linus Sköld (S), Gudrun Brunegård (KD), Maria Nilsson (L), Roza Güclü Hedin (S), Jörgen Grubb (SD), Aylin Fazelian (S), Ilona Szatmari Waldau (V) och Mats Berglund (MP).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Information om högskoleprovet

Generaldirektören Karin Röding åtföljd av avdelningscheferna Tuula Kuosmanen och Per Zettervall, samtliga från Universitets- och högskolerådet och universitetsdirektören Eino Örnfeldt från Stockholms universitet samt statsrådet Matilda Ernkrans åtföljd av statssekreterare Stefan Engström, expeditionschefen Katarina Back, departementsrådet Therese Ahlqvist, ämnesrådet Bente Björk och politiskt sakkunnige Amanda Borg, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om förutsättningarna för att genomföra högskoleprovet.

Fråga om utskottsinitiativ om genomförande av högskoleprovet 2020

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ om genomförande av högskoleprovet 2020 enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:51.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 3.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 4.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 september 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 10 september 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:52

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

X

Lars Püss (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

O

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Aylin Fazelian (S)

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

X

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

X

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.