Protokoll utskottssammanträde 2019/20:53

Finansutskottets protokoll 2019/20:53Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:53

Datum

2020-05-25

Tid

kl. 11.00-12.27 ajournering 12.34-12.38

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Generaldirektör Katrin Westling Palm och medarbetare Pia Blank Thörnroos, Skatteverket informerade utskottet om:

  • Lagförslaget gällande skattefrihet för gåvor och parkering,
  • Måltider till sjukvårdspersonal,
  • Lagförslaget gällande ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket.

Därefter svarade de på ledamöternas frågor.

§ 2

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Statssekreterare Leif Jakobsson och finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet, informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:52.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassning av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset (FiU59)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:166 och följdmotioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Upphandling av flygtrafik till södra Sverige

Fråga om yttrande till trafikutskottet över förslag till utskottsinitiativ.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdagen den 26 maj kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:53

§ 1-2

§ 3-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

-

Gunilla Carlsson (S)

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Adnan Dibrani (S)

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

U

U

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Mats Persson (L)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

X

X

Sultan Kayhan (S)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= Uppkopplade på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.