Protokoll utskottssammanträde 2019/20:53

Socialutskottets protokoll 2019/20:53

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:53

DATUM

2020-06-04

TID

10.30–11.25

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE

PER TELEFON

Se bilaga 1

§1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Ann-Christin Ahlberg (S), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Yasmine Bladelius (S), Dag Larsson (S), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Clara Aranda (SD), Pia Steensland (KD) och Barbro Westerholm (L). Även två tjänsteman från socialutskottets kansli och en tjänsteman från EU-nämndens kansli medgavs att vara uppkopplade per telefon.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om ett förslag till EU-plan för vaccin mot covid-19 och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 2015-2019/20).

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen välkomnar internationellt samordnade åtgärder och samarbete på EU-nivå och globalt för att säkerställa att vaccin mot covid-19 tillgängliggörs grundat på behov och med jämlik fördelning i hela EU och globalt. Regeringen understryker emellertid att det är bråttom och konkreta resultat behöver uppnås utan dröjsmål. Regeringens utgångspunkt är att fokus för den EU gemensamma vaccinationsplanen ska ligga på sådant som ger mervärde att samarbeta om på EU-nivå. Det kan handla om att stödja forskning och utveckling, samordna produktion av vaccin i EU, kartlägga möjliga produktionsanläggningar och genomföra gemensamma upphandlingar. Om det blir aktuellt med import av vaccin så kan EU spela en viktig roll som en stor aktör inom den globala handelspolitiken. Regeringen betonar vikten av det fortsatta stöd som EMA ger vad gäller att snabbt och säkert utveckla vaccin mot covid-19. Regeringen anser att det bör utredas hur relevanta finansiella instrument som Emergency Support Instrument kan användas för att påskynda utveckling och godkännande av läkemedel och vacciner för att säkerställa tillgänglighet så snabbt som möjligt. Regeringen anser att alla relevanta insatser på EU-nivå för att säkra vacciner bör övervägas inklusive eventuell användning av JPA samt att EU:s stöd till forskning och innovation är mycket viktigt.

Regeringen anser dock att det i nuläget inte är ändamålsenligt att binda sig till en specifik lösning för att få tillgång till vaccin mot covid-19. Den nationella samordnaren för covid-19 vaccin behöver utarbeta en bred strategi för att Sverige ska få tillgång där olika vägar måste övervägas.

Överläggningen motiverade statssekreteraren att göra följande tillägg till ståndpunkten i första stycket efter ordet ”viktigt.”:


Det bör också ske en ändamålsenlig samverkan med industrin.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

EU-information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO-möten samt gav EU-information aktuella förhandlingar och frågor.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:51

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 30 april–2 juni 2020 anmäldes.

§ 6

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade att sammanträda under arbetsplenum onsdagen den 10 juni 2020.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdag den 10 juni 2020 kl. 14.30.

Vid protokollet

Justeras den 10 juni 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:53

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

U

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

U

Mikael Dahlqvist (S)

U

Sofia Nilsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

U

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

U

Yasmine Bladelius (S)

U

Dag Larsson (S)

U

Lina Nordquist (L)

U

Christina Östberg (SD)

U

Pernilla Stålhammar (MP)

U

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

Ulrika Jörgensen (M)

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

U

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

U

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

U

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

(-)

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.