Protokoll utskottssammanträde 2019/20:54

Finansutskottets protokoll 2019/20:54Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:54

Datum

2020-05-26

Tid

kl. 11.00-11.10

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:53.

§ 2

Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informations-utbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset (FiU59)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2019/20:166 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU59.

SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer, M- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Övrigt

Utskottet konstaterade att det inte längre var aktuellt att fortsätta beredningen av förslag till utskottsinitiativ om järnvägsunderhåll, trängselskatt och utdelningar.

Förslaget till utskottsinitiativ om regionalflyg bordlades.

Utskottet beslutade att kalla företrädare för regeringen till ett kommande sammanträde för information om stödåtgärder riktade till inrikesflyg och regionala flygplatser.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdag 28 maj kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:54

§1-4

Ledamöter

N/ U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

U

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

U

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

-

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Håkan Svenneling (V)

Pyry Niemi (S)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.