Protokoll utskottssammanträde 2019/20:56

Finansutskottets protokoll 2019/20:56Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:56

Datum

2020-06-02

Tid

kl. 11.00-11.04

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

En hemlig handling från informellt möte i allmänna rådet (GAC) den 26 maj 2020 anmäldes (handlingen finns på expeditionen).

Utskottet beslutade att kalla finansminister Magdalena Andersson till sammanträdet den 4 juni för överläggning om EU:s återhämtningsinstrument med anledning av coronaviruset.

§ 2

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:55.

§ 3

Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU60)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:167 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU60.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer, V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (FiU41)
Utskottet behandlade proposition 2019/20:148.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om Svensk skeppshypotekskassa (FiU46)
Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:108.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ny associationsrätt för medlemsbanker (FiU50)
Utskottet behandlade proposition 2019/20:97

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 4 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:56

§1-7

Ledamöter

N/ U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

U

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

X

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Håkan Svenneling (V)

U

Pyry Niemi (S)

X

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.