Protokoll utskottssammanträde 2019/20:56

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:56

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:56

DATUM

2020-06-16

TID

11.00–11.28

11.45–11.55

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per videolänk under dagens sammanträde vid paragraferna 1–8 i protokollet:

Ida Karkiainen (S), Marta Obminska (M), Per-Arne Håkansson (S), Linda Modig (C), Fredrik Lindahl (SD), Laila Naraghi (S), Tina Acketoft (L), Mikael Strandman (SD), Erik Ottoson (M), Thomas Hammarberg (S), Per Söderlund (SD) och Lars Jilmstad (M).

§ 2

Anmälan om kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Cecilia Engström (KD) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 16 juni t.o.m. den 30 augusti 2020 under Michael Anefurs (KD) ledighet.

§ 3

Uppföljning av budgetbeslut

Handläggaren anmälde en promemoria om uppföljning av riksdagens budgetbeslut för utgiftsområde 1.

§ 4

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 5

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Kansliet informerade om att förslaget till förordning COM(2020) 225 har hänvisats till utskottet för subsidiaritetsprövning.


§ 6

En moderniserad radio- och tv-lag

Kansliet informerade om att utskottet kan överväga att ge kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:168 och motioner.§ 7

Forskning och framtid

Föredraganden informerade om planeringen för en forskningsförmiddag med riksdagens utskott under våren 2021.

Frågan om utskottets medverkan bordlades.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:39 §§ 1–3.

§ 9

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:53, 54 och 55.

§ 10

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till presidiet delegera rätten att under tiden den 17 juni–31 augusti 2020

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 10 § andra stycket riksdagsordningen,

dels besluta om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 7 § riksdagsordningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 225.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

En moderniserad radio- och tv-lag

Konstitutionsutskottet beslutade att ge kulturutskottet tillfälle att senast tisdagen den 22 september 2020 yttra sig över proposition 2019/20:168 och motioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:39 §§ 4–9.

§ 14

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 1 september 2020 kl. 11.00.§ 15

Tack

Ordföranden tackade ledamöterna och kansliet för gott samarbete. Vidare tackade ordföranden riksdagsstipendiaten.

Vice ordföranden instämde och uttalade ett tack till ordföranden.

§ 16

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.


Vid protokollet

Justerat 2020-06-16

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-06-16)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:56

§ 1-8

§ 9-16

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

U

Marta Obminska (M)

U

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

U

Linda Modig (C)

U

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

U

Laila Naraghi (S)

U

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

Tina Acketoft (L)

U

Mikael Strandman (SD)

U

Camilla Hansén (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

U

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

U

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

Lars Jilmstad (M)

U

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Göran Lindell (C)

Fredrik Stenberg (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver varit närvarande
U = ledamöter som varit uppkopplade per videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.