Protokoll utskottssammanträde 2019/20:56

Socialutskottets protokoll 2019/20:56

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:56

DATUM

2020-06-11

TID

13.30–13.40

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE

PER TELEFON

Se bilaga 1

§1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Barbro Westerholm (L), Marie-Louise Hänel Sandström (M) och Cecilia Engström (KD). Även en tjänsteman från socialutskottets kansli medgavs att vara uppkopplade per telefon.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU25)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:172 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2020) 405.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2020) 223.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 29 maj–9 juni 2020 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 16 juni 2020 kl. 9.40.

Vid protokollet

Justeras den 23 juni 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:56

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

U

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

U

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

U

Mikael Dahlqvist (S)

U

Sofia Nilsson (C)

U

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

U

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

U

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

U

Christina Östberg (SD)

U

Pernilla Stålhammar (MP)

U

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

U

Ulrika Jörgensen (M)

U

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

U

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

U

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

U

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

(-)

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

U

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.