Protokoll utskottssammanträde 2019/20:57

Finansutskottets protokoll 2019/20:57Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:57

Datum

2020-06-04

Tid

Kl. 10.30-11.36, 11.38-11.47

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Stödåtgärder för inrikes flygtrafik med anledning av coronaviruset
Statssekreterare Mattias Landgren informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

EU:s återhämtningsinstrument med anledning av coronaviruset

Överläggning hölls med finansminister Magdalena Andersson om kommissionens förslag till återhämtningsinstrument med anledning av coronaviruset COM(2020) 441.

Underlag för överläggningen var överläggningspromemoria och presentation (dnr. 2013-2019/20), samt en muntlig föredragning av finansministern.

Finansministern redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen anser att EU:s ekonomiska åtgärder till följd av Covid-19, inklusive för att stödja återhämtningen, bör vara temporära, välriktade, proportionerliga och budgetrestriktiva. Stöd bör så långt som möjligt bygga på existerande instrument och befintliga finansieringsformer, samt inriktas på de delar av EU som har störst behov. Det bör finnas gränser för hur mycket stöd enskilda medlemsstater kan få och medlemsstaternas risktagande bör begränsas. Åtgärder bör vara miljömässigt och socialt hållbara samt förenliga med att driva på den gröna omställningen. En central del i återhämtningen bör vara att fullt ut återställa den inre marknaden.

Mot den bakgrunden är regeringen kritisk till att kommissionen föreslår att återhämtningsinstrumentet ska bygga på mycket omfattande gemensam upplåning och till att upplåningen i hög grad ska användas till bidrag till medlemsstater. Förmånliga lån till medlemsstater som har behov bedöms vara en mer ändamålsenlig stödform som skapar sunda incitament. Upplåning för bidrag skulle innebära ett avsteg från principen att EU-budgeten ska balanseras.

Regeringen välkomnar att kommissionen föreslår att instrumentet ska vara tillfälligt. Det är viktigt att instrumentet blir tydligt tidsbegränsat. Regeringen anser att fokus bör ligga på de första årens återhämtning. Regeringen anser att stödet enbart ska användas för krishantering och återhämtning och inte för att finansiera en generell ambitionshöjning inom program som inte är direkt kopplade till krisen.

Det är positivt att kommissionen föreslår att stödet i hög grad ska inriktas på åtgärder som kan bidra till långsiktigt hållbar tillväxt i medlemsstaterna samt till att påskynda den gröna och digitala omställningen. Stöd till

medlemsstater bör vara förenligt med EU:s ekonomisk-politiska ramverk och EU:s grundläggande värderingar. Stöd för att främja privata investeringar bör ha ett starkt mervärde, vara efterfrågestyrt och finansiellt hållbart.

Regeringen återkommer till riksdagen efter närmare analys av förslagets ekonomiska, budgetära och rättsliga konsekvenser. Regeringen återkommer även avseende flera andra förslag till rättsakter till vilka återhämtningsinstrumentet ska bidra med finansiering.

Överläggningen motiverade finansministern att göra följande tillägg (gulmarkerade) till ståndpunkten:

Stöd bör så långt som möjligt bygga på existerande instrument och befintliga finansieringsformer och inte nya egna medel, samt inriktas på de delar av EU som har störst behov.

Mot den bakgrunden är regeringen kritisk till att kommissionen föreslår att återhämtningsinstrumentet ska bygga på mycket omfattande gemensam upplåning och mycket kritisk till att upplåningen i hög grad ska användas till bidrag till medlemsstater.

Stöd till medlemsstater bör vara förenligt med EU:s ekonomisk-politiska ramverk och där så är tillämpligt vara förenligt med de landspecifika rekommendationerna, och villkoren bör främja EU:s grundläggande värderingar.

S-, M-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt: Vi kan inte stödja någon del av förslaget.

Företrädaren för vänsterpartiet anförde att detta bör vara ett arrangemang för euro-länder men då det saknas majoritet för den linjen har man i stället valt att försöka påverka den svenska ståndpunkten.

§ 3

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:56.

§ 4

Nästa sammanträde

Tisdag 9 juni kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:57

§1-2

§3-4

Ledamöter

N/ U

V/U

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

-

Gunilla Carlsson (S)

-

-

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

-

-

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

U

U

Dennis Dioukarev (SD)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

U

U

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

U

U

Mats Persson (L)

X

X

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

U

U

Eva Lindh (S)

U

U

Josefin Malmqvist (M)

O

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

X

X

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

X

X

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Håkan Svenneling (V)

Annika Strandhäll (S)

X

X

Monika Lövgren (SD)

O

O

Patrik Jönsson (SD)

X

O

Mattias Vepsä (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

U

U

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.