Protokoll utskottssammanträde 2019/20:57

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:57

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:57

DATUM

2020-09-01

TID

11.00–11.19

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ida Drougge (M), Laila Naraghi (S), Thomas Hammarberg (S) och Erik Ezelius (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats:

  • proposition 2019/20:173 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
  • proposition 2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling
  • framställning 2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Brev

Biträdande kanslichefen informerade om ett brev från Ungerns talman.

§ 5

Beslut från JO

Kanslichefen anmälde beslut från Riksdagens ombudsmän som översänts till utskottet för kännedom.

§ 6

Sammanträdestider hösten 2020 och ärendeplan m.m.

Biträdande kanslichefen anmälde den tidigare fastlagda planen för sammanträdestider för hösten 2020, utkast till ärendeplan och utkast till sammanträdesplan.

§ 7

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Justitiedepartementet torsdagen den 10 september 2020 för information om kommittédirektiven Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (dir. 2020:54) i den del det avser uppdraget att göra en översyn av tjänstefelsansvaret.

§ 8

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 9

Konferens

Ordföranden avser delta i en videokonferens anordnad av Europeiska revisionsrätten den 22 september 2020 om etik och integritet i offentlig förvaltning.


§ 10

Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om ändring av namn på nämnd och vissa rättelser.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:KU25.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:40.

Vid protokollet

Justerat 2020-09-10

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-09-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:57

§ 1-11

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Modig (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Camilla Hansén (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Lars Jilmstad (M)

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.