Protokoll utskottssammanträde 2019/20:57

Socialutskottets protokoll 2019/20:57

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:57

DATUM

2020-06-16

TID

09.40–09.45

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE

PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SoU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:172 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SoU25.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 405.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2020) 223.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdag den 17 juni 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 juni 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:57

§ 1-5

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Sofia Nilsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

Ulrika Jörgensen (M)

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Karin Enström (M)

X

Johan Forssell (M)

X

Arman Teimouri (L)

X

Martina Johansson (C)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Teres Lindberg (S)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Larry Söder (KD)

X

Emma Hult (MP)

X

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.