Protokoll utskottssammanträde 2019/20:58

Finansutskottets protokoll 2019/20:58Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:58

Datum

2020-06-09

Tid

kl. 11.00-11.25

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information om aktuella EU-frågor

Statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet informerade utskottet och svarade på frågor om:

  • krishanteringsramverk för centrala motparter (CCP RR),
  • EU-förordningen om gräsrotsfinansieringstjänster,
  • Covid-19-relaterade ändringar på finansmarknadsområdet.

§ 2

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla vice riksbankschef Cecilia Skingsley till sammanträdet den 11 juni för information om kontantförsörjningen under coronapandemin.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:57.

§ 4

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017-2019 (FiU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse för penningpolitiken 2019.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU24.

§ 5

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019 (FiU44)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse. 2019/20:153.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU44.

§ 6

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015-2019 (FiU45)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:97.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU45.

§ 7

Ny associationsrätt för medlemsbanker (FiU50)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:97.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU50.

§ 8

Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) (FiU57)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställan 2019/20:RB5 och motion.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU57.

§ 9

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 404.

Ärendet bordlades.

§ 10

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 453.

Ärendet bordlades.

§ 11

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 403.

Ärendet bordlades.

§ 12

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 409.

Ärendet bordlades.

§ 13

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 408.

Ärendet bordlades.

§ 14

Ändrat förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 445.

Ärendet bordlades.

§ 15

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa (ramprogrammet för forskning och innovation

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2020) 459.

Ärendet bordlades.

§ 16

Övrigt

V- och KD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ med åtgärder för civilsamhället.

Förslaget bordlades.

§ 17

Nästa sammanträde

Torsdag 11 juni kl. 9.30

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:58

§ 1-17

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

U

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

U

Dennis Dioukarev (SD)

U

Ingela Nylund Watz (S)

U

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

U

Ida Gabrielsson (V)

X

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

X

Håkan Svenneling (V)

U

Anna Wikström (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Martin Kinnman (SD)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= Uppkopplad U= ledamöter som deltagit på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.