Protokoll utskottssammanträde 2019/20:58

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:58

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:58

DATUM

2020-09-07

TID

10.00–10.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna 5 och 9 i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Linda Modig (C), Ida Drougge (M), Laila Naraghi (S), Erik Ezelius (S) och Annicka Engblom (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Föredragande

Ordföranden hälsade Mikael Ruotsi välkommen som föredragande i utskottets kansli.

§ 3

Avsägelser

Kanslichefen anmälde att extra suppleanter har avsagt sitt uppdrag i konstitutionsutskottet enligt bilaga 2.

§ 4

En moderniserad radio- och tv-lag (KU3)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:168 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Forskning och framtid

Föredraganden informerade om forskningsförmiddagen för riksdagens utskott under våren 2021.

Frågan om utskottets medverkan bordlades.

§ 6

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:41.Vid protokollet

Justerat 2020-09-10

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2020-09-03)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:58

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Modig (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Camilla Hansén (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

Annicka Engblom (M)

O

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Lars Jilmstad (M)

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

O

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Monika Lövgren (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Hanif Bali (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.