Protokoll utskottssammanträde 2019/20:58

Socialutskottets protokoll 2019/20:58

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:58

DATUM

2020-06-17

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE

PER TELEFON

Se bilaga 1

§1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter vara uppkopplade per telefon: Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Lina Nordquist (L), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Barbro Westerholm (L) och Cecilia Engström (KD). Även två tjänstemän från socialutskottets kansli medgavs att vara uppkopplade per telefon.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information från Socialdepartementet

Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om regeringens arbete med frågan om vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:54.

§ 4

Förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga

Utskottet behandlade förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Övriga frågor

Utskottet beslutade att anmäla Pernilla Stålhammar (MP) som deltagare i den svenska e-delegationen till FN:s (virtuella) politiska högnivåforum 2020 om hållbar utveckling, den 7–16 juli 2020.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 23 juni 2020 kl. 8.30.

Vid protokollet

Justeras den 23 juni 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:58

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

U

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

U

Johan Hultberg (M)

U

Per Ramhorn (SD)

U

Mikael Dahlqvist (S)

U

Sofia Nilsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

Ulrika Heindorff (M)

U

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

U

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

U

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

U

Ulrika Jörgensen (M)

U

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

U

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

U

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

(-)

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

U

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.