Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-15

TID

11.00–11.42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 2

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (AU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:151.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:AU3.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (AU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2018.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Höständringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare vid Riksrevisionen informerade om rapporten Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt (RiR 2019:27).

§ 7

OECD:s globala parlamentarikerdagar, 10–11 oktober 2019
i
Paris

Patrik Björck (S) återrapporterade från OECD:s globala parlamentariker-dagar, 10–11 oktober 2019 i Paris.

§ 8

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde EU-hänt 2019/20:1.
  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 oktober 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:5

§1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Josefin Malmqvist (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Serkan Köse (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Marianne Pettersson (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.