Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Civilutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-15

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 2

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport (CU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:141 och mo-tion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU2.

§ 3

Digitaliserade hyresförhandlingar (CU4)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:8.

Ärendet bordlades.

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan – 31 dec 2018.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övriga frågor

Anmäldes en inbjudan från Sveriges riksbank.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 22 oktober 2019 kl. 11.00


Vid protokollet

Anja Kalkitsas

Justeras den 22 oktober 2019

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:5

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

-

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S), tjl. t.o.m. 191103

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Lena Emilsson (S), ers. t.o.m. 191103

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande