Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:5

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-15

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 2

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

Utskottet behandlade fråga om yttrande till trafikutskottet över proposition 2019/20:15 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Reseberättelse

Reseberättelsen från utskottets resa till Hanaholmen, Helsingfors, den 7–8 oktober 2019 anmäldes för utskottet. Utskottet beslutade att lägga reseberättelsen till handlingarna.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 22 oktober 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:5

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

X

Heléne Björklund (S)

O

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande