Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-15

TID

11.00–12.49

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Cecilia Persson, kanslichef vid Valprövningsnämnden, fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Information

Kanslichef Anna Nyqvist från Valmyndigheten informerade utskottet om erfarenheter från 2019 års val till Europaparlamentet m.m.

§ 3

Information

Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade för utskottet från senaste mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:3.

§ 5

Kvällsseminarium

Utskottet beslutade att hålla ett kvällsseminarium den 13 november 2019 om Europadomstolens roll för utvecklingen av mänskliga rättigheter.

§ 6

Seminarium

Kanslichefen anmälde en inbjudan från Stiftelsen Rättsstatens Vänner till seminariet Hoten mot demokratin – Ett seminarium om statsskickets grundvalar den 4 november 2019.

§ 7

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Justitiedepartementet till sammanträdet tisdagen den 5 november 2019 för information om förhållandet mellan dataskydd och tryck- och yttrandefrihet.

§ 8

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 9

Mottagande av lagförslag

Utskottet beslutade att ta emot regeringens förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) i de delar det avser 4 § från försvarsutskottet,

(jfr. § 10).


§ 10

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (KU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:162 och motion.

Ärendet bordlades.


§ 11

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1, motioner och redogörelse 2018/19:RS1.

Ärendet bordlades.

§ 12

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 13

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2018/19:147 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 14

Riksdagens ombudsmän (JO)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om utskottsinitiativ.

Frågan bordlades.

§ 15

Uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade

  • att tillsätta en grupp inom utskottet, bestående av en representant för respektive parti, med uppgift att genomföra en uppföljning av 2018 och 2019 års val,
  • att uppföljningen ska avse administrativa och organisatoriska frågor som rör överklagande av val och de övriga frågor gruppen själv bestämmer, samt
  • att resultatet av uppföljningen redovisas för utskottet under första kvartalet 2020.

Frågan om vilka ledamöter som ska ingå i gruppen tas upp nästkommande sammanträde.

§ 16

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:5.


Vid protokollet

Justerat 2019-10-22

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:5

§ 1-3

§ 4-12

§ 13

§ 14

§15-16

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

O

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

X

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

O

X

Lars Jilmstad (M)

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

X

X

X

X

X

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande