Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Kulturutskottets protokoll 2019/20:5

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

Torsdagen den 17 oktober 2019

TID

Kl. 9.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:4 av den 10 oktober 2019.

§ 2

Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 (KrU2)

Fortsattes behandlingen av motioner om Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020–2025 (jfr prot. 2019/20:1.2, 2019/20:2.4, 2019/20:3.3 och 2019/20:4.3).


Utskottet fattade beslut i ärendet.

Betänkande 2019/20:KrU2 justerades.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor

Generaldirektör Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, informerade om sin verksamhet samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Information om EU-frågor

Utbildningsråd Anders Lindholm, svenska representationen i Bryssel, informerade om aktuella EU-frågor (ungdom).

Utskottshandläggare Cecilia Kennergren, EU-nämndens kansli och den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD), närvarade under denna punkt.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse dnr 206-2019/20.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 22 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:5

– – – §§

1–2

3

4–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

D

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

D

N

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

N

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande