Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-22

TID

11.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 2

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU1y)

Utskottet fortsatte beredningen av yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 när det gäller ramarna för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt motioner i berörda delar.

Utskottet justerade yttrande 20189/20:MJU1y.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Höständringsbudget för 2019 (MJU2y)

Utskottet fortsatte beredningen av yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2 när det gäller utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt en motion i berörd del.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. M-, V- och KD-ledamöterna deltog inte i beslutet.

§ 4

Inkomna skrivelser

–

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Utskottets utrikes resor

Utskottet beslutade att en resegrupp bestående av Hanna Westerén (S), Martin Kinnunen (SD) Tina Acketoft (L) och Marléne Lund Kopparklint (M) skulle bereda frågan vidare.

Frågan bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 november 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:5

§ 1-3

§ 4- 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

-

-

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

-

-

Martin Kinnunen (SD)

-

O

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

-

-

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

X

X

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.