Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Näringsutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-22

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 2

Utgiftsramar för utgiftsområdena 19, 21 och 24 (NU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar m.m. och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 1 justerades.

Avvikande mening anmäldes

dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten.

§ 3

Vissa EU-frågor

Statssekreterare Catharina Espmark, åtföljd av medarbetare från Justitiedepartementet, lämnade information om

a) genomförandet av EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

b) genomförandet av EU:s nya direktiv om vissa onlinesändningar av radio och TV

c) EU:s tillträde till Lissabonöverenskommelsen

d) ändringar i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel

e) det enhetliga patentsystemet.

§ 4

Arbetet i frågor som rör Kina

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18 om arbetet i frågor som rör Kina och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 5

Återrapport från OECD-konferens

Lotta Olsson (M) lämnade muntlig återrapport från OECD-konferens i Paris den 10–11 oktober 2019.

§ 6

Information från regeringen

Näringsutskottet beslutade att bjuda in statsrådet Ibrahim Baylan för att lämna information om regeringens syn på de uppgifter som förevarit i media om Vattenfall AB:s försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland 2016 till energibolaget EPH.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 oktober kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 24 oktober 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:5

§ 1-2

§ 3-4

§-5-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

Per Schöldberg (C)

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.