Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-03

TID

10.30–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 2

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet, återrapporterade från RIF-rådets möte den 6–7 juni 2019 och från det informella RIF-mötet den 18–19 juli 2019

§ 3

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet, informerade utskottet om
– det gemensamma euroepiska asylsystemet (CEAS)
– migration – lägesrapport

– Maltakonferensen den 23 september 2019

§ 4

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv (SfU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:133 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förbättrat grundskydd för pensionärer (SfU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:134 och motioner.

Ärendet bordlades

§ 6

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension (SfU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:131.

Ärendet bordlades.

§ 7

Ett starkare skydd för välfärdssystemen (SfU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:132 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att delta i en gemensam offentlig utfrågning om Agenda 2030 – psykisk ohälsa, tillsammans med socialutskottet, arbetsmarknadsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet den 23 februari 2020.

Inbjudan från Riksbanken om att delta i möte den 21 november 2019 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 oktober 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:5

§ 1–3

§ 4–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

Marianne Pettersson (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

X

X

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

O

X

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.