Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Socialutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-17

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollet 2019/20:4.

§ 2

Information från Socialstyrelsen och SKL

Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, med medarbetare informerade om nationella riktlinjer och Mats Bojestig, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med medarbetare informerade om nationella programområden.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 22 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 oktober 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:5

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande