Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Trafikutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5
DATUM 2019-10-24
TID 10:00-10:30
NÄRVARANDE Se bilaga 1

§ 1 Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet påbörjade behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§3 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU2y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4 Arbetet i frågor som rör Kina

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5 Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 6 Nästa sammanträde

Torsdagen den 7 november kl 10.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 7 november

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1 till protokoll
                  2019/20:5      
  § 1 -3 § 4-6 §                  
LEDAMÖTER                            
                             
Jens Holm (V), ordf. X   X                      
Anders Åkesson (C), förste vice ordf X   X                      
Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf. X   X                      
Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf X   X                      
Jessika Roswall (M) X   X                      
Jasenko Omanovic (S) X   X                      
Sten Bergheden (M) X   X                      
Jimmy Ståhl (SD) X   X                      
                             
Teres Lindberg (S) X   X                      
Anders Hansson (M)     O                      
Thomas Morell (SD) X   X                      
Johan Büser (S) X                          
Elin Gustafsson (S) X   X                      
Helena Gellerman (L)                            
                             
Patrik Jönsson (SD) X   X                      
Emma Berginger (MP) X   X                      
Åsa Coenraads (M)                            
                             
SUPPLEANTER                            
Denis Begic (S) O   O                      
Helena Antoni (M) X   X                      
Gunilla Carlsson (S)                            
                             
Ann-Sofie Lifvenhage (M)                            
                             
Anne Oskarsson (SD)                            
                             
Per-Arne Håkansson (S)                            
                             
Mikael Larsson (C) O   O                      
Jessica Thunander (V)                            
                             
Betty Malmberg (M)                            
                             
Ann-Christine From Utterstedt (SD)                            
                             
Mikael Dahlqvist (S)                            
                             
Kjell-Arne Ottosson (KD)                            
                             
Carina Ödebrink (S)                            
                             
Arman Teimouri (L)                            
                             
Jörgen Grubb (SD)                            
                             
Lorentz Tovatt (MP)                            
                             
Lotta Olsson (M)                            
                             
Robert Hannah (L)                            
                             
Mats Persson (L)                            
                             
Yasmine Eriksson (SD)                            
                             
Staffan Eklöf (SD)                            
                             
Daniel Bäckström (C)                            
                             
Vasiliki Tsouplaki (V)                            
                             
Hampus Hagman (KD)                            
                             
Magnus Oscarsson (KD)                            
                             
Maria Gardfjell (MP)                            
                             
Marlene Burwick (S)                            
                             
                             

TRAFIKUTSKOTTET 2019-10-24Bilaga 2 till protokoll

2019/20:5

Skrivelse angående information om minimobilitet i större städer dnr: 391-2019/20