Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-08

TID

11:10-12:00

12:15-13:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information inför IMF/WB:s årsmöten (tillsammans med FiU)

Information från statssekreterare Max Elger, Finansdepartementet, statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet och riksbankschef Stefan Ingves, Sveriges riksbank.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 12:00.

Sammanträdet återupptogs kl. 12:15.

§ 2

FN:s konvention om kärnvapenförbud (TPNW)

Information från utrikesminister Ann Linde samt medarbetare från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Övrig fråga

Ordföranden öppnade upp för frågor kring situationen i Syrien.

Ledamöternas frågor besvarades av utrikesministern.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:
– genomföra en utskottsresa till Lund och Malmö den 18 och 19 november 2019.

Utskottet informerades om att:
– kansliet efterfrågar ledamöternas prioritering av resorna till Singapore/Vietnam och Kenya/Rwanda vecka 9 samt Indien vecka 15 2020. Resorna kommer att förberedas i januari och februari genom att utskottet erbjuds möjlighet att komma till UD/RK för en serie ämnesmässiga presentationer på olika enheter inom UD/RK.

Utskottet påmindes om att:
– besöket på Swedfund äger rum i morgon den 9 oktober kl. 17:00-19:00.

§ 6

Inkomna handlingar

Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga.

§ 7

Övriga frågor

Kerstin Lundgren (C) informerade om mötet i Förstakammarsalen angående det östliga partnerskapet den 5 november 2019.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 10 oktober 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:5

§ 1

§ 2

§ 3-7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Björn Söder (SD)

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

O

O

Pål Jonson (M)

O

X

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

Boriana Åberg (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

O

Tobias Billström (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Gille (SD)

X

O

O

Maria Gardfjell (MP)

Cecilia Widegren (M)

Mats Nordberg (SD)

X

O

O

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Alexandra Anstrell (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande