Protokoll utskottssammanträde 2019/20:62

Finansutskottets protokoll 2019/20:62Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:62

Datum

2020-06-18

Tid

kl. 11.00-11.10

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans enligt närvaroförteckningen.

§ 2

Anmälningar

Inkommen skrivelse från journalistförbundet (dnr. 2110-2019/20).

Hemlig handling från informella mötet 16 juni i allmänna rådet (GAC) finns på kansliet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:60.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU62)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:187 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel (FiU63)

Utskottet behandlade COM(2020) 445.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övrigt

Utskottet konstaterade att det inte längre var aktuellt att fortsätta beredningen av förslag till utskottsinitiativ om sänkta arbetsgivaravgifter.

§ 7

Nästa sammanträde

Måndag 22 juni kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:62

§ 1-3

§ 4-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

U

U

Gunilla Carlsson (S)

U

U

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

U

U

Adnan Dibrani (S)

U

U

Emil Källström (C)

U

U

Ulla Andersson (V)

U

U

Jan Ericson (M)

U

U

Dennis Dioukarev (SD)

U

U

Ingela Nylund Watz (S)

-

-

Jakob Forssmed (KD)

U

U

Ingemar Nilsson (S)

U

U

Mats Persson (L)

U

U

Charlotte Quensel (SD)

U

U

Karolina Skog (MP)

-

U

Mattias Karlsson i Luleå (M)

U

U

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

U

U

Sofia Westergren (M)

U

U

Eva Lindh (S)

U

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= Uppkopplade på telefon – U= ledamöter som varit uppkopplade på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.