Protokoll utskottssammanträde 2019/20:63

Socialutskottets protokoll 2019/20:63

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:63

DATUM

2020-08-13

TID

13.00–13.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Yasmine Bladelius (S), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Maj Karlsson (V), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Barbro Westerholm (L), Marie-Louise Hänel Sandström (M) och Cecilia Engström (KD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:61 och 2019/20:62.

§ 3

Förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga och socialtjänstlagen

Lagrådets yttrande av den 29 juni 2020 anmäldes.

Utskottet fortsatte behandlingen över lagförslag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

SD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdag den 19 augusti 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 augusti 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:63

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Sofia Nilsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Bladelius (S)

X

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

X

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

O

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

O

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

(-)

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

O

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.