Protokoll utskottssammanträde 2019/20:65

Finansutskottets protokoll 2019/20:65Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:65

Datum

2020-08-28

Tid

kl. 11.00-12.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta

Utskottet medgav att Cecilia Kignell från arbetsmarknadsutskottets kansli och Helena Winter och Eva Posjnov från skatteutskottets kansli fick delta på sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Stöd till enskilda näringsidkare med anledning av coronaviruset
Finansminister Magdalena Andersson och statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé, Arbetsmarknadsdepartementet informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 3

Finansinspektionens yttrande över Riksbankens framställning Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ
Generaldirektör Erik Thedéen informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor om Finansinspektionens yttrande till riksbanken.

§ 4

Riksbankens förslag till ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ
Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor om förslagen i Riksbankens framställning (2019/20:RB3).

§ 5

Anmälningar

Utskottet beslutade att ta emot prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 från miljö- och jordbruksutskottet.

  • Utskottet beslutade att kalla Finansmarknadsminister Per Bolund och/eller statssekreterare Ulf Holm till sammanträdet den 10 september för överläggningar om kommissionens förslag:
  • COM(2020) 280, Förslag om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin,
  • COM(2020) 281, Förslag om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin,
  • COM(2020) 282, Förslag om ändring av förordning (EU) 2017/2402 om inrättande av ett särskilt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin,
  • COM(2020) 283, Förslag om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen efter covid-19-pandemin,
  • COM(2020) 337, Förslag om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra.

Inbjudan från tyska förbundsdagen till interparlamentarisk konferens om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU (SESS-konferensen) i Berlin 11-13 oktober 2020 (konferensen kan komma att ställas om till videokonferens p.g.a. covid-19-pandemin; beslut om eventuell omställning meddelas ca 3-4 veckor i förväg). Intresse av deltagande anmäls till kansliet senast 21 september.

Kommissionens svar på motiverat yttrande enligt utlåtande 2019/20:FiU63 Systemet för Europeiska unionens egna medel, har delats till ledamöterna (COM(2020) 337).

§ 6

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2019/20:64.

§ 7

Övrigt

Utskottet beslutade att bordlägga M- och KD-ledamöternas förslag till utskottsinitiativ om åtgärder för enskilda näringsidkare.

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdag den 10 september kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:65

§1

§2-3

§4-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

U

U

U

Gunilla Carlsson (S)

-

-

-

Edward Riedl (M)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

U

U

U

Emil Källström (C)

U

U

U

Ulla Andersson (V)

U

U

U

Jan Ericson (M)

U

U

U

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

U

U

U

Jakob Forssmed (KD)

X

-

-

Ingemar Nilsson (S)

U

U

U

Mats Persson (L)

-

-

-

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

-

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

U

U

U

Sofia Westergren (M)

U

U

U

Eva Lindh (S)

U

U

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

U

U

U

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

U

U

U

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

X

X

X

Sultan Kayhan (S)

Helena Vilhelmsson (C)

U

U

U

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= ledamöter som varit uppkopplade på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.