Protokoll utskottssammanträde 2019/20:66

Socialutskottets protokoll 2019/20:66

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:66

DATUM

2020-08-27

TID

14.00–15.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Yasmine Bladelius (S), Dag Larsson (S), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Pia Steensland (KD), Barbro Westerholm (L) och Marie-Louise Hänel Sandström (M). Även en tjänsteman från utskottets kansli medgavs att delta på distans.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information från Statens institutionsstyrelse (SiS)

Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, med medarbetare, informerade om säkerheten vid SiS-hem.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:64.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdag den 2 september 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 september 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:66

§ 1-2

§ 3-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Sofia Nilsson (C)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Bladelius (S)

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

O

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

O

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

(-)

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

Cecilia Engström (KD)

O

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.