Protokoll utskottssammanträde 2019/20:67

Socialutskottets protokoll 2019/20:67

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:67

DATUM

2020-09-02

TID

11.00–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Mikael Dahlqvist (S), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Christina Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Michael Anefur (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Clara Aranda (SD), Pia Steensland (KD) och Marie-Louise Hänel Sandström (M). Även en tjänsteman från utskottets kansli medgavs att delta på distans och en tjänsteman från SKR vid punkten 3 på kallelsen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information från Socialdepartementet och ytterligare aktörer

Socialminister Lena Hallengren och företrädare för SKR informerade om lägesbilden när det gäller coronapandemin och Richard Bergström informerade om sitt uppdrag som vaccinsamordnare.

§ 3

Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Företrädare för SKR informerade angående ev. språksvårigheter inom äldreomsorgen.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2019/20:65 och 2019/20:66.

§ 5

Forskningsdag våren 2021

Fråga om deltagande i forskningsdag för utskotten våren 2021 föredrogs. Utskottet beslutade delta i forskningsdagen. Det ämnesområde som utskottet önskar få belyst är psykisk hälsa, med särskild inriktning på konsekvenserna av Coronapandemin. Utskottet önskar vidare att Agenda 2030 i denna del närmare berörs.

§ 6

Europarådet

Inkomna rekommendationer från Europarådet anmäldes.

2174(2020)

2175(2020)

2329(2020)

2330(2020)

2331(2020)

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 10 september 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 september 2020
SOCIALUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:67

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Sofia Nilsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

Marianne Pettersson (S)

Anders W Jonsson (C)

O

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

O

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

Johanna Jönsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

(-)

EXTRA SUPPLEANTER

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.