Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:6

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-10-22

TID

11.00–11.12

11.30–11.34

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4 och 5.

§ 2

Anmälan om kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Nermina Mizimovic (S) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 11 november 2019 t.o.m. den 14 februari 2020, istället för fr.o.m. den 7 november 2019 som tidigare har meddelats.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 5

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:KU1y.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 6

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (KU3y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2018/19:147 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:KU3y.

V-ledamoten anmälde en avvikande mening.


§ 7

Uppföljning av 2018 och 2019 års val

Utskottet beslutade att till gruppen för uppföljning av 2018 och 2019 års val utse följande:

  • Ida Karkiainen (S), ordförande
  • Fredrik Lindahl (SD)
  • Tuve Skånberg (KD)
  • Bengt Eliasson (L)
  • Jonas Eriksson (MP)
  • Erik Ottosson (M)
  • Jessica Wetterling (V)
  • Per Schöldberg (C).

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:6.

§ 9

Återrapportering

Erik Ottoson (M) rapporterade från OECD-konferensen i Paris den 10 oktober 2019.

Vid protokollet

Justerat 2019-11-05

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:6

§ 1-5

§ 6

§ 7

§ 8-9

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

O

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

O

X

Lars Jilmstad (M)

O

O

O

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande