Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:6

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-10-24

TID

10.00 – 10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant

Ordföranden hälsade Anders Hansson (M) välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

§ 2

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (MJU5)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:22.

Ärendet bordlades.

§ 3

Tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 4

Arbetet i frågor som rör Kina

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 5

Möte med Marockos minister för energi, gruvor och hållbar utveckling

Kanslichefen informerade om att Marockos minister för energi, gruvor och hållbar utveckling önskar träffa ledamöter i utskottet. Då besöket skulle ske under plenifri vecka hade ingen ledamot möjlighet till detta.

–

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 november 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:6

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

-

Runar Filper (SD)

-

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

-

Martin Kinnunen (SD)

X

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marlene Burwick (S)

-

Tina Acketoft (L)

-

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

X

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.