Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Näringsutskottets protokoll 2019/20:6

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-10-24

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:5.

§ 2

Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland (NU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:16 om transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland.

Ärendet bordlades.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (NU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Arbetet i frågor som rör Kina (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18 om arbetet i frågor som rör Kina och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 9

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 november kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 5 november 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:6

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

X

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande