Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Socialutskottets protokoll 2019/20:6

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-10-22

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Folkhälsomyndigheten

Ordföranden meddelade att Folkhälsomyndigheten fått förhinder att delta vid dagens sammanträde samt att nytt informationstillfälle kommer bokas in snarast.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollet 2019/20:5.

§ 3

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:SoU1y.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Utskottets utrikes resa

Utskottet beslutade om en resa till USA (delstaten Alaska) och Kanada v. 35 2020 med syfte samt riktlinjer för deltagande enligt vad som framgår av bilaga 2.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ledamoten Lars-Arne Staxäng (M) ersätter Johan Hultberg i OECD-nätverket under Johan Hultbergs föräldraledighet. Som ersättare för Lars-Arne Staxäng utsåg utskottet ledamoten Clara Aranda (SD).

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 24 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 oktober 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:6

§ 1-3

§ 4-7

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande