Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Trafikutskottets protokoll 2019/20:6

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-11-07

TID

10:00-11:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:5.

§ 2

Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (TU4)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:15 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

§ 4

Inkomna EU-dokument

Information lämnades om sammanställningen över inkomna EU-dokument inom utskottets verksamhetsområde.

Sammanställningen lades till handlingarna.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in infrastrukturministern för att informera om projekt Förbifart Stockholm mot bakgrund av den nyligen aviserade förseningen och fördyrningen av projektet.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU2y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:TU2y.

Arbetet i frågor som rör Kina

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:TU3y.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias från Socialdemokraternas gruppkansli, Erik Almqvist och Markus Lagerquist från Moderaternas gruppkansli och Esbjörn Wahlberg från Centerns gruppkansli fick närvara under punkten 9 vid dagens sammanträde.

Information från Trafikverket och Skanska


Per Ling-Vannerus, chef Stora Projekt, Tommy Hansen, projektchef Mälarbanan och presschefen Bengt Olsson från Trafikverket samt vd Gunnar Hagman och Anders Erlandsson, operativ chef från Skanska informerade med anledning av medierapporteringen om projektet Mälarbanan.

Uppföljning av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anders Hansson (M) överlämnade uppföljningsgruppens rapport om uppföljningen av resultatredovisning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer till utskottet.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 14 november kl 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 november

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:6

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5-8

§ 9

§ 10

§ 11

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

O

X

X

X

O

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

X

X

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

Sten Bergheden (M)

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

X

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Johan Büser (S)

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

X

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

X

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

X

X

X

X

X

X

Helena Antoni (M)

X

X

X

X

X

X

X

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

X

X

Mikael Larsson (C)

O

X

O

O

O

X

O

Jessica Thunander (V)

O

O

O

O

O

O

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-11-07 Bilaga 2 till protokoll

2019/20:6

Skrivelse angående framtidens distribution av lokala tidningar

dnr: 447-2019/20

Skrivelse angående kollektivtrafik i Mälardalen

dnr: 514-2019/20