Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:7

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-10-24

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (FöU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till trafikutskottet över proposition 2019/20:15 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:FöU4y.

M- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 2

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (FöU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Arbetet i frågor som rör Kina

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2019/20:18 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Rapport från möte i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 7–8 oktober 2019. Rapporten finns att läsa på kansliet.

Vidare informerades om att kommissionen i enlighet med önskemål från nationella parlament avser att göra ett uppehåll i åttaveckorsfristen för de nationella parlamentens subsidiaritetskontroll mellan den 20 december 2019 och 10 januari 2020.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 november 2019
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 7 november 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:7

§ 1

§ 2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richthoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

-

X

Jörgen Berglund (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

-

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

Lars Püss (M)

X

X

Heléne Björklund (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande