Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Finansutskottets protokoll 2019/20:7Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:7

Datum

2019-10-17

Tid

kl. 10.30-11.16

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Statssekreterare Ulf Holm och medarbetare från Finansdepartementet informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

Underlag för informationen var ett PM från Finansdepartementet och en Powerpointpresentation (dnr. 359-2019/20).

§ 2

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att kalla ansvarig riksrevisor till ett kommande sammanträde för information om granskningsrapporten Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28).
  • Utskottet beslutade att ställa in det preliminärt inplanerade sammanträdet den 22 oktober.
  • Hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 15 oktober 2019 finns på expeditionen.

§ 3

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2019/20:6

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade frågan om yttrande över konstitutionsutskottets PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att avstå från att yttra sig.

§ 5

Övrigt

  • Eva Lindh (S) rapporterade om utskottets resa till Kina den 31 augusti -7 september 2019 (reseredogörelse dnr: 2546-2018/19).
  • Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm till sammanträdet den 24 oktober kl. 10.00 för kompletterande information i fråga om effektivare flytträtt av försäkringssparande.
  • Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm för överläggning om förslagen till åtgärder för en hållbar finansmarknad till ett kommande sammanträde.

§ 6

Nästa sammanträde
Torsdag 24 oktober kl. 10.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:7

§1

§2-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

-

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

-

Dennis Dioukarev (SD)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

-

-

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

-

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Sofia Westergren (M)

X

X

Eva Lindh (S)

X

X

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande