Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Justitieutskottets protokoll 2019/20:7

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-11-07

TID

10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:6.

§ 2

Brott mot förtroendevalda (JuU6)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:154 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:3 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Återrapport från JPSG:s (Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol) möte i Bryssel

Petter Löberg (S) m.fl. informerade om JPSG-mötet i Bryssel den 23-24 september 2019.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2

§ 6

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 7

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (Ju7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:157 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU7.

V-ledamoten anmälde reservation.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 8

Mottagande av lagförslag

Utskottet mottog regeringens förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200) i de delar det avser 9 § från försvarsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (JuU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:147 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU5.

V-ledamoten anmälde reservationer.

§ 10

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning (JuU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:155 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU8.

S-, M-, SD-, V-, KD- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 11

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål (JuU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:19.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU11.

§ 12

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:JuU2y.

§ 13

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in inrikesminister Mikael Damberg till utskottet.

§ 14

Nästa sammanträde

Torsdagen den 14 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 14 november 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:7

§ 1

§ 2-3

4-14

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

-

-

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

-

-

-

Bo Broman (SD)

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

-

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

Mikael Damsgaard (M)

O

O

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

O

O

O

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

X

X

X

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-25

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.