Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:7

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-10-24

TID

9.00–9.32

9.35–9.36

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Yrkandesammanställning

Biträdande kanslichefen anmälde yrkandesammanställning och en promemoria om utfallet av den allmänna motionstiden 2019.

§ 2

Arbetet i frågor som rör Kina

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1, motioner och redogörelse 2018/19:RS1.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:7.

§ 5

Beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att beredningsdelegationen kallas till sammanträde torsdagen den 7 november 2019.

Vid protokollet

Justerat 2019-11-05

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:7

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

O

O

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

O

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

X

X

X

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

X

Lars Jilmstad (M)

O

O

O

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

X

X

X

X

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande